KONKURSI TV MREŽE

 

PRODUŽENJE KONKURSA ZA NASTAVNIKA-PREDAVAČA ALBANSKOG JEZIKA

„Jačanje rezilijentnosti sadašnjih i budućih kosovskih novinara”

 

KONKURS

 

TV Mreža je produžila konkurs za kandidate za slobodno radno mesto:
 

Radno mesto: Nastavnik/Nastavnica albanskog jezika

Period zapošljavanja: 6 meseci, 4 sata nedeljno

Ugovor: Usluge

 

Kao deo projekta „Jačanje rezilijentnosti sadašnjih i budućih kosovskih novinara", koji finansira Evropska unija, TV Mreža ima za  cilj da podigne kapacitete profesionalnih novinara i da promoviše kulturnu različitost, angažovanjem do 20 srpskih novinara koji će pohađati kurs albanskog jezika, kako bi bili spremni da izveštavaju o temama u vezi sa Kosova i područjima sa većinskim albanskim stanovništvom.

Ova aktivnost biće realizovana u saradnji sa našim projektnim partnerom, BIRN, Kosovo, koji će angažovati 20 albanskih novinara za učenje srpskog jezika, kako bi imali pristup izvorima informacija na srpskom jeziku.

 

Kriterijumi koje kandidat za ovo radno mesto mora ispunjavati:

- Univerzitetsku diplomu osnovnih akademskih studija jezičkog smera ili bilo kojih drugih društvenih nauka;

- Odlično poznavanje srpskog i albanskog jezika;

- Prethodno iskustvo u držanju časova srpskog jezika;

- Odlične sposobnosti komunikacije;

- Spremnost za rad na fleksibilno radno vreme.

 

Dužnosti i odgovornosti:

- Planira nastavni program sa izabranom literaturom;

- Organizuje i ocenjuje nivo stečenih znanja, na osnovu rezultata testiranja;

- Stara se da svaki učesnik ostvari napredak;

- Vodi korespondenciju i priprema izveštaje u vezi sa nastavnim procesom;

- Ostvaruje dobru saradnju sa timom i odgovornim licem.

Napomena: Usled aktuelne situacije sa pandemijom KOVIDA-19, kursevi će biti održani onlajn.

Za prijavljivanje, pošaljite biografiju (CV) i propratno pismo, na albanskom i srpskom jeziku, elektronskom poštom na adresu office@tvmreza.tv, uz naznaku radnog mesta za koje se prijavljujete, najkasnije do 23. marta 2021. godine.

TV Mreža podstiče prijavljivanje kandidata svih polova i pruža jednaku mogućnost zapošljavanja svima zainteresovanima, bez predrasuda po rodnoj, verskoj, etničkoj ili političkoj osnovi.

Dodatne informacije o TV Mrežu i projektu koji finansira EU Jačanje rezilijentnosti sadašnjih i budućih kosovskih novinara" možete naći na stranicu www.tvmreza.tv.

 

 

“Forcimi i Qëndrueshmërisë së Gazetarëve të Tanishëm dhe të Ardhshëm të Kosovës"

 

KONKURS

 

TV Mreza ka zgjatur konkursin per kandidatë për vendin e lirë


 

Pozita: Mësimdhënës/e për gjuhë Shqipe

Periudha e punësimit: 6 muaj

Kontrata: Shërbime

 

Në kuadër të projektit “Forcimi i Qëndrueshmërisë së Gazetarëve të Tanishëm dhe të Ardhshëm të Kosovës", i cili financohet nga Bashkimi Europian, TV Mreza synon të ngritë kapacitetet e gazetarëve profesional dhe të promovojë diversitetin kulturor duke angazhuar 20 gazetarë serbë në kurse të gjuhës shqipe në mënyrë që të jenë të gatshëm për të raportuar në tema nga Kosova.

Ky aktivitet do të realizohet në bashkëpunim me partnerin tonë të projektit, BIRN Kosova, organizatë kjo e cila do angazhojë 20 gazetarë shqiptar që të mësojnë gjuhën serbe në mënyrë që të kenë qasje edhe në burimet serbe.

 

Kriteret për të përmbushur pozitën:

- Diplomë universitare në nivel Bachelor në gjuhë apo shkenca të tjera sociale;

- Njohja e shkëlqyer e gjuhës serbe dhe shqipe;

- Përvojë të mëhershme në mësimdhënie të gjuhës serbe;

- Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi;

- Gatishmëri për të punuar me orar fleksibil;

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

- Planifikon programin për mësimdhënie me literaturë të zgjedhur;

- Organizon dhe vlerëson nivelin e njohurive në bazë të rezultateve të testeve;

- Kujdeset për të arritur zhvillim te secili pjesëmarrës;

- Mban korrespodencë dhe përgatit raporte në lidhje me mësimdhënien;

- Bashkëpunon mirë me ekipin dhe personin përgjegjës.

 

Shënim: Për shkak të situatës aktuale me COVID-19, kurset do të mbahen online.

Për të aplikuar duhet të dërgoni një Curriculum Vitae (CV) dhe një letër motivimi në gjuhën shqipe dhe serbe përmes postës elektronike në adresën office@tvmreza.tv, duke përshkruar pozitën për të cilën aplikoni, më së largu deri më 23 mars 2021.

TV Mreza inkurajon aplikuesit nga të gjitha gjinitë, si dhe ofron mundësi të barabartë punësimi për të gjithë personat e interesuar, pa kurrfarë paragjykimi mbi baza gjinore, fetare, etnike ose politike.

Informata shtesë për TV Mreza dhe projektin e financuar nga BE “Forcimi i qëndrueshmërisë së gazetarëve të tanishëm dhe të ardhshëm të Kosovës” mund të gjeni në www.tvmreza.tv.

 

 

 

“Solidifying the Resilience of Kosovo’s Current and Future Journalists”

 

VACANCY ANNOUNCEMENT

 

TV Mreza is extending the deadline for applications for the position of:
 

Position: Albanian Language Teacher

Period of Employment: 6 months, 4 hours per week;

Contract: Services

 

Under the project “Solidifying the Resilience of Kosovo’s Current and Future Journalists”, funded by the European Union, TV Mreza aims to increase the capacities of professional journalists and promote cultural diversity by engaging 20 Serbian journalists in Albanian language courses, in order to be ready to report on topics from Kosovo and Albanian-majority areas.

This activity will be implemented in cooperation with our project partner BIRN Kosovo which will engage 20 Albanian journalists in learning Serbian in order to have access to Serbian language resources and information.

Requirements for the position:

- Completion of Bachelor’s Degree in language or any other social sciences;

- Excellent knowledge of Serbian and Albanian languages;

- Previous experience in teaching Albanian language;

- Excellent communication skills;

- Willingness to work flexible hours;

 

Duties and Responsibilities:

- To plan the teaching program and relevant literature;

- To organize and evaluate the level of knowledge based on test results;

- To ensure that all participants achieve progress;

- To maintain correspondence and draft reports related to teaching;

- To cooperate well with the team and the responsible person.

 

Note: Due to the current COVID-19 situation, the courses will be held online.

To apply, send a Curriculum Vitae (CV) and a Motivation Letter in Albanian and Serbian via e-mail to office@tvmreza.tv, describing the position for which you are applying, no later than March 23, 2021.

TV Mreza encourages applicants of all genders, and offers equal employment opportunities to all interested persons, without prejudice on the basis of gender, religion, ethnicity or political background.

Please find additional information on TV Mreza and the EU funded project “Solidifying the Resilience of Kosovo’s Current and Future Journalists” at www.tvmreza.tv .

 

 

              


PROGRAM TV MREŽE

Agrar Slobodno Srpski Nezavisna TV Mreža Kosnet Info Koreni