Realizacija sporazuma o integraciji i pravosudju
02/09/2016|Autor: Administrator|
|

Stavovi gradjana o realizaciji sporazuma o integraciji i pravosudju

Severna Mitrovica,  02 septembar - Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC) je u periodu od 01.01.2016. do 31.5.2016. u saradnji sa implementacionim partnerom “RTV Mir” iz Leposavića, realizovao projekat pod nazivom “Uključivanje građana u praćenje realizacije Sporazuma o integraciji i pravosuđu”. Projekat je finansijski podržan od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS).

Projekat se odvijao u dve faze koje su obuhvatale sledeće aktivnosti:u prvoj,istraživanje putem anketnog upitnika i Fokus grupe, u drugoj,studijske posete,javne diskusije,edukativna medijska kampanja,TV emisije i medijsku konferenciju.

U okviru istraživanja, razvijen je upitnik čiji je cilj bio da se ispita nivo znanja, stavovi i očekivanja građana severnog Kosova u vezi sa postignutim dogovorima, sa posebnim fokusom na dogovor o pravosuđu.

Glavni dobijeni rezultati su sledeći:
- 54% ispitanih građana ne podržava integraciju pravosuđa, jer su ubeđeni da integracija pravosuđa neće uticati na poboljšanje njihovog svakodnevnog života, takođe bi značilo i zaokruživanje nezavisnosti Kosova.

- Samo 17% ispitanika smatra da je Sporazum o pravosuđu primenljiv u praksi.

- 41% građana smatra da se Sporazum o pravosuđu nikada neće u potpunosti implementirati. Navedeni razlozi neispunjavanja obaveza za primenu Briselskog sporazuma u okviru pravosuđa su: Nedostatak političke volje Prištine za primenom sporazuma; Opozicija u Skupštini Kosova i nedostatak volje međunarodne zajednice.
Studijske posete su uključile studente Pravnog fakulteta iz Severne Mitrovice i predstvanike NVO sektora. Cilj studijskih poseta je bio pružanje mogućnosti upoznavanja sa trenutnim radom i načinom funkcionisanja Osnovnog tužilaštva u Mitrovici, sa privremenim sedištem u Vučitrnu.

Javne diskusije su organizovane u sve četiri opštine na severnom Kosovu (Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću). Na ovaj način, osim što su građani imali priliku da imaju uvid u dobijene statističke podatke u vezi sa istraživanjem, njima je pružena i mogućnost da iskažu svoje mišljenje o dobijenim rezultatima, kao i da iznesu svoj stav i očekivanja o Briselskom sporazumu u okviru pravosuđa i integraciji pravosuđa.
Edikativna medijska kampanja je imala za cilj da informiše širu javnost o tačkama postignutog Sporazuma o pravosuđu.

TV emisija je imala za cilj da se javno mnjenje informiše o postignutim dogovorima u okviru pravosuđa, kao i da se ukaže na potojeću situaciju u vezi same integracije i primene Sporazuma u okviru pravosuđa.

Medijska konferencija je imala za cilj da se uvidi uloga lokalnih medija u praćenju Briselskih pregovora. Pokrenuta je i tema pasivnosti lokalnih medija o izveštavanju briselskih pregovora, nepostojanju proaktivnog novinarstva u punom kapacitetu, kao i česta averzija da se o ovim procesima piše zbog političke osetljivosti.

Na osnovu sprovedenih aktivnosti, zaključak je sledeći:

Građani smatraju da su briselski pregovori “visoka politika” i da su oni najmanje uključeni u proces pregovaranja.

Veliki broj građana neinformisan je o samom sadržaju Sporazuma o pravosuđu, čak i one informacije kojima raspolažu, uglavnom su nepotpune.

Integracija pravosuđa građanima ne uliva nadu da će uživati sva prava koja su im zagarantovana. Svesni su da će do integracije pravosuđa doći, ali ne voljom građana, već pod pritiskom međunarodne zajednice.


PROGRAM TV MREŽE

Agrar Slobodno Srpski Nezavisna TV Mreža Kosnet Info Korenisporazoom